Sản xuất & Phân phối

Các sản phẩm mà AK sản xuất bao gồm

– Gỗ tiêu âm

– Tấm tiêu âm

– Bông tiêu âm

– Basstrap

– Tấm tán âm

Các sản phẩm mà AK phân phối bao gồm

– Len gỗ tiêu âm HeraDesign

– Tấm trần AMF

– Tấm tiêu âm Ecophone

– Polyester Fiber